Avix metod

Komplexiteten ökar snabbt när man vill att samma process skall klara att förädla olika produkter med krav på snabbhet, kvalitet, stabilitet, flexibilitet, utveckling och effektivitet. Processutvecklingen kräver investeringar i personal, utrustning och kompetens samt detaljerad processinformation. Vi använder AviX® Metod för att få fram fakta kring arbetsmomenten i processen. Analysen som görs inledningsvis används sedan i alla andra programdelar och behöver inte återigen tillföras. Alla ändringar sker bara en gång. Uppgifter som behövs kan tas emot från konstruktionsprogram, simuleringsprogram och administrativa styrsystem.


Processbibliotek 

En process är en rad aktiviteter som upprepas och som oftast har flera tydliga mål. Idag vill man att en arbetsprocess skall utgå från kundens önskemål:  – Snabbhet – Kvalitet -Stabilitet -Flexibilitet -Utveckling -Effektivitet. Ett gemensamt processbibliotek kan skapas i AviX vilket kan användas globalt för att skapa processer med vår just nu bästa metod. Ett standardiserat arbetssätt kan läras ut där filmen integreras till överlägsna instruktioner. De skapas med mycket mindre arbete än vad som tidigare krävts. Instruktionerna kan dessutom lätt visas för alla berörda på ett enkelt sätt oavsett plats i världen och med det språk som krävs i AID.


Avix balans

AviX® Balans för att skapa flöden med olika produkter i samma flöde och som kan vara både dragande eller kontinuerliga och taktade. Vi använder AviX® Balans och AviX® DFX (deployment for assembly) för att klara olika krav på god producerbarhet, kvalitet och förmåga till flexibilitet. Simuleringar i 3D kan tas emot och analyseras före att en prototyptillverkning startar. Ny process kan skapas före det att investeringar i ny process sker. När ny process sätts på plats finns en metod, balansering som gör en produktionsstart snabb och säker.


Avix ergo

AviX® Ergo kombinerar AviX® Methods djupgående analys av arbetsplatsen med den erkända Borg CR-10 skalan för att bestämma såväl fysiologiska som psykologiska ansträngningar. Med utgångspunkt i AviX® Method analyseras, standardtidsätts och kategoriseras arbetsplatsens arbetsmoment. AviX® Ergo använder detta underlag för att med hjälp av videoteknik utföra en interaktiv analys tillsammans med anställda, där de fysiologiska & psykologiska ansträngningarna fastställs. Användandet av AviX® Method i kombination med AviX® Ergo ger både förbättrad arbetsmiljö, kvalitet och produktivitet. AviX® Ergos pedagogiska upplägg gör det möjligt för alla i produktionsprocessen att vara delaktiga i förbättringsarbetet.


Avix dfx

Programvaran är lättarbetad och har ett vägledande användargränssnitt. AviX® DFX innehåller ett rikt utbud av mallar för flera standardmetoder. Dessutom är det möjligt att komplettera systemet genom att skapa egna mallar med anpassade frågeställningar efter behov. Virtuell produktutveckling underlättas då bilder, ritningar och annat dokumentationsmaterial enkelt kan kopplas till de analyser man utför. Arbetet med AviX® DFX utförs med fördel i tvärfunktionella arbetsgrupper, som exempelvis innefattar konstruktions och produktionspersonal. Diskussioner som uppstår under analysens gång är värdefulla för samtliga parter, och kommunikationen underlättas genom ett brett användande av DFX-metoderna inom organisationen. Efter genomförd analys har ett antal konstruktionsrelaterade förbättringsförslag och kommentarer fångats upp. AviX® DFX presenterar analysresultatet överskådligt och eleganta rapporter för vidare uppföljningsarbete kan genereras på ett ögonblick.


Avix fmea

Vi använder AviX® Fmea för att med stöd av videoteknik hitta värdera och minimera risker i processen eller i konstruktionen. Kontrollplaner och riskanalyser uppdateras vid ändringar i exempelvis metod – vilket garanterar aktuella uppgifter och sparar mycket arbete. Redan vid konstruktionen kan riskanalyser upprättas med virtuella underlag, vilka förfinas i samband med prototyp arbete och DFA analys. Även arbetsinstruktioner uppdateras med senaste information om exempelvis utvecklingen av kontrollplaner.


Avix smed

Ställtidsreduktion ( SMED – single minute exchange of die) är vid utveckling av kontinuerliga och snabba produktionsprocesser av central betydelse. Mycket korta ställtider innebär att möjligheten finns till snabba, flexibla, kundorienterade, kontinuerliga, taktade och säkra flöden! Smed analys med AviX® är möjligt även i komplicerade ställ med många personer arbetande parallellt. Du får enkelt möjligheten att ta bort slöserier, besluta om åtgärder i en handlingsplan, samt separera internt och externt arbete. Du fördelar sedan kvarstående arbete enkelt mellan berörda personer och kan lägga till regler för ett maximalt samarbete. Därefter har du instruktioner klara för alla inblandade liksom en simulerad ny ställtid att arbeta emot. Smedanalysen fullföljs genom att upprepa arbetet några gånger och slutligen har man en egen standard – vårt bästa sätt att genomföra omställningen. Effekterna blir ofta dramatiska och bestående då deltagandet varit stort och instruktioner (med film om så önskas) är ett starkt stöd i olika situationer.